Oficiálne stránky závodu
facebook tatry derby
telefón: +421 907_ 282 233
e-mail: tatry.test@gmail.com
sk pl de en hu
Propozície testovacej stanice    fci TATRY-DERBY 2024
 
 
 
Tel.: +421-907- 282 233
 
Peter Haraga
Dúbrava 510
032 12 Liptovsý Mikuláš - Slovakia
 

Základné informácie:

 • Štartovné  je  75,- €  za  holuba. Ocenenia sú vyrátané pri účasti 1400 holubov. KAPACITA - 1700 HOLUBOV.
 • Prihlášku na prihlásenie holúbät do testovacej stanice po vyplnení zašlite elektronickou poštou na adresu tatry.test@gmail.com, alebo na poštovú adresu.
 • Kompletne vyplnenú PRIHLÁŠKU so všetkými údajmi odovzdáte pri odovzdávaní holúbät  aj s ich MENAMI !!!!
 • Príjem holúbät do TS je v termíne medzi 15.3.2024 a 20.5.2024.
 • Preberanie holubov v TS každý deň od 15:00 do 20:00 popr. dohoda telefonicky
 • Vek holúbät   40 - 45 dní
 •  
 • Dodané holuby musia byť vakcinované proti PMV minimálne 14 dní pred dodaním. JE TO VELMI DôLEŽITÉ PRE ĎALŠÍ  CHOD TS !!!
 •  
 • Štartovné je možné zaplatiť priamo pri odovzdávaní na TS, alebo po dohode s usporiadateľom
 • Každý chovateľ,  môže dodať neobmedzené množstvo holúbät
 • Dodaním holúbät a zaplatením štartovného súhlasí "pôvodný majiteľ" s propozíciami v plnom rozsahu
 • Podľa počtu prihlásených holúbät z jednotlivých oblastí, či krajov, budú stanovené zvozové miesta v dvoch termínoch (platí pre ČR a Slovensko, západoeurópske krajiny budú riešené individuálne s koordinátorom)

Informácie pre bezproblémový príjem holúbät:

 • Holúbätá nesmú byť mladšie ako 40 dní. Lepšie je staršie.
 • Holúbätá musia mať rodový krúžok ročníka 2024
 • Pri odovzdávaní  holúbät musia byť odovzdané riadne, čitateľne vyplnené rodokmene do druhého pokolenia holúbät s podpisom majiteľa a preukazom o vlastníctve holúbät.   Prijatý bude každý zaplatený holub.
 •  
 • Pri odovzdávaní holúbät,každý MUSÍ odovzdať zoznam dodaných holubov aj s ich  MENAMI !!!!!!
 •  
 • V prípade nedodania rodokmeňov a preukazov pri odovzdávaní, majiteľ holuba MUSÍ tieto zaslať  po prvom,najneskvor druhom preteku v opačnom prípade stráca majiteľ možnosť získať ocenenie, ktoré prepadne v prospech TS.
 • Rodokmene budú po prevzatí vložené do obálky, podpísané, zalepené a založené.
Tréningy a preteky:
 
             Holúbätá pred prvým závodom absolvujú celkom 7-9 nácvikov na vzdialenostiach 10km až 100km.
             Holúbäta potom absolvujú - ZÁVODNÝ PLÁN 2024:             - 4 závody v rozsahu 130km až 350km.
                                                                                                                 - Finálový pretek nad 500km, ktorý sa nebude krátiť.     
                                                        


Záverečné ustanovenia:        
 • Testovacia stanica si uplatňuje právo pri nenaplnení 1400 kusov ceny percentuálne krátiť! Pri dodaní nad 1400 kusov sa budú ceny percentuálne zvyšovať. 
 • Umiestnením holúbät do testovacej stanice sa majiteľom holúbät stáva automaticky organizátor
 • Testovacia stanica bude pod veterinárnym dohľadom, p. MVDr. Ľuboš Čuvala
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť, skrátiť, posunúť či zrušiť závod z dôvodu nepriaznivého počasia či, možnými technickými problémami a pod.
 • Organizátor sa zaväzuje, že holuby budú preočkované proti paramyxo a diftérií.
 • Organizátor sa zavázuje, že finálový závod sa krátiť nebude.AVŠAK ZMENIŤ TERMÍN FINÁLOVEHO ZÁVODU MÁ PRÁVO.Dôvod:nepriaznivé počasie-DAŽDIVÉ-PROTIVIETOR.
 • V prípade úhynu holuba má majiteľ právo zaslať do TS bezplatne náhradu na rok 2025. /PRÁVO MAJÚ,LEN TÝ ČO ZAOČKOVALI HOLUBY!!!/            V prípade keď sa pred načipovaním holub stratí,majiteľ má právo do TS, besplatne dodať holuba na rok 2025.
Dražba holubov:    
 • Po dolete z finálového závodu nebudú holúbätá ihneď ponúkané v dražbe, ale všetky holúbätá, ktoré sa do testovacej stanice vrátili, i keď neabsolvovali finálový závod, budú ponúknuté na internetovej dražbe na našich stránkach.
 • Majitelia dražených holubov získajú z každého vydraženého holuba 50% z vydraženej sumy,zníženú o 5€ za náklady v dražbe+fotky holuba.
 •  
 • Pri nedodaní rodokmeňa a preukazu majiteľ stráca podiel z vydraženej sumy. 
 •  
 • Nevydražené holuby sa zúčastnia druhého kola dražby zo zníženou vyvolávacou cenou, avšak tým majiteľ stráca nárok na podiel z vydraženej sumy.
 • Zvyšné holúbätá budú z testovacej stanice odstránené, holubníky budú vyčistené, vydenzifikované a pripravené na novú sezónu

Ostatné mimoriadne opatrenia!

V prípade vzniku mimoriadnych veterinárnych opatrení môže organizátor odstúpiť od súťažných podmienok, ak budú štátnym orgánom vydané nákazové opatrenia (napr. vtáčia chrípka apod.) Ak vznikne táto situácia, holúbätá budú vrátené chovateľom, alebo po dohode sa uskutoční veľká dražba, kde chovateľ získa 50% z vydraženej čiastky.


agrolens     magusin
vanrobaeys  www.holubarskepotreby.sk

Copyright © 2011 tatry-derby.sk - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu.
Created by GrayFOX